25 000+ passagerare hjälpte till

Villkor

Vid upprättande av ett ärende på svenskreshjalp.se accepterar du automatiskt följande villkor: 
 
1. Om Svensk Reshjälp 
Svensk Reshjälp är en tjänst som erbjuder privatpersoner och företag hjälp med att kontrollera sin fordran om ersättning och kompensation enligt EU-förordning EC/261/04. Svensk Reshjälp handlägger ärendet på uppdrag av konsumenten mot flygbolaget. 
 
2. Villkor och användarens avtal. 
Det är ett villkor för registrering som användare på Svensk Reshjälp att användaren har accepterat villkoren som Svensk Reshjälp har skrivit i avsnittet “Användarvillkor”. Genom att markera “Jag har läst och accepterar villkoren” anses denna markering utgöra ett avtal mellan användare och Svensk Reshjälp, varefter Svensk Reshjälp och användaren är bunden av de skriftliga villkor som användaren tidigare markerat som “läst och accepterat”. Villkoren är i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
3. Avtal 
Svensk Reshjälp kommer i god tro och efter bästa förmåga säkerställa maximal kompensation. Detta kräver fullständiga, precisa och korrekta uppgifter från våra kunder. Genom att upprätta ditt ärende försäkrar du att den angivna informationen är korrekt och fullständig. Svensk Reshjälp agerar på dina vägnar till flygbolaget och har rätt att vidta rättsliga åtgärder för att uppnå högsta möjliga kompensation. Svenk Flyghjälp tar över din fordran mot flygbolaget och du är därför inte berättigad till att samtidigt kontakta flygbolaget för att göra anspråk eller få ersättning för samma förhållanden. För att säkerställa bästa möjliga resultatet i ärendet är du efter undertecknandet av fullmakten förpliktigad till att underrätta Svensk Reshjälp om flygbolaget kontaktar dig angående det pågående ärendet. Du är garanterad för att ärendet inte ges till tredje part, och att ingen rättstvist väntar eller förväntas mellan dig och flygbolaget i det pågående ärendet. Ett påbörjat ärende hos Svensk Reshjälp kan inte föras över till andra. Svensk Reshjälp har rätt att få informationer från flygbolaget och berörda myndigheter för din räkning. Svensk Reshjälp har rätt att avbryta ärendet om du inte förser Svensk Reshjälp med tillräcklig och korrekt information och dokumentation. Svensk Reshjälp har rätt att sedimentera med flygbolaget på dina vägnar. Svensk Reshjälp bestämmer vilka åtgärder som behövs för att uppnå högsta möjliga kompensation. Det går inte att ställa krav på Svensk Reshjälps sätt att förhandla. Svensk Reshjälp har rätt att få kompensation på dina vägnar. Efter att Svensk Reshjälp har erhållit kompensationen överförs din del av kompensationen till dig så fort som möjligt. Svensk Reshjälp har rätt att när som helst stoppa ärendet om Svensk Reshjälp anser att det inte finns någon grund för kompensation. Om flygbolaget inte betalar ersättning eller kompensation eller ger ett godtagbart erbjudande om förlikning, kan Svensk Reshjälp automatiskt vidarebefordra en anmälan om detta till relevanta myndigheter. Svensk Reshjälp bedömer på egen hand om flygbolagets erbjudande om förlikning är acceptabelt. Svensk Reshjälp bedömer på egen hand om ärendet ska föras vidare till en rättslig instans för att säkerställa kompensation genom EC-förordning 261/2004. Om Svensk Reshjälp anser det nödvändigt kan ärendet dras inför domstol utan särskild överenskommelse med kunden. Proceduren utförs huvudsakligen av juridiska experter. Svensk Reshjälp har fasta avtal med advokater i den utsträckning Svensk Reshjälp anser är nödvändigt för ärendet. Svensk Reshjälps kommunikation och krav mot flygbolaget är konfidentiell och kan inte utlämnas. Avtalet kan när som helst sägas upp om den potentiella avgiften till Svensk Reshjälp betalas. 
 
4. Ansvar 
Svensk Reshjälp tar inget ansvar med avseende på den erhållna ersättningen. Företaget, de anställda och utvecklare bakom Svensk Reshjälp (Travel Help ApS) kan inte hållas ansvariga för eventuella fel. Information som anges på Svensk Reshjälp är angivna så korrekt som möjligt. Svensk Reshjälp kan inte hållas ansvarig för innehållet på hemsidan och kan inte garantera att kunden har rätt till kompensation trots annat angivet. Svensk Reshjälp är inte ansvarig för enskilda felaktiga angivna data. Detta inkluderar bland annat bankuppgifter, felaktig adress eller liknande, inklusive, men inte begränsat till, att kompensationen betalats ut till fel mottagare. Om kompensationen, grundat på kundens fel, har betalats ut till fel mottagare, är Svensk Reshjälp inte förpliktigad att aktivt återkräva den. Svensk Reshjälp kan fortfarande göra anspråk på den överenskomna avgiften. 
 
5. Priser 
Om ärendet har vunnits och kompensation betalas ut har Svensk Reshjälp rätt till en avgift för ärendekostnader, inklusive juridiskt- och administrativt arbete för att driva in denna. Avgiften är som följande 30% av den totala utbetalda kompensationen. Om ärendet inte vunnits och kompensationen inte betalas ut har Svensk Reshjälp inte rätt att debitera denna avgift. Kostnader kommer också debiteras från kundens återbetalning av flygbiljetter, hotellövernattningar och motsvarande direkta kostnader. Kostnader för bankavgifter betalas av kunden. Om kompensation betalas ut direkt till kunden har Svensk Reshjälp rätt att skicka en faktura för den avtalade avgiften. 
 
6. Data 
Den data som Svensk Reshjälp samlar in från användare vid registrering kommer att registreras i vårt system. Dessa uppgifter kommer att behandlas med sekretess och är därför uteslutande tillgängliga för användaren och de databasansvariga hos Svensk Reshjälp. Svensk Reshjälp samlar och lagrar användarens uppgifter registrerade hos Svensk Reshjälp i syfte att kunna hantera användningen av Svensk Reshjälp på bästa möjliga vis. Användarens personuppgifter registrerade hos Svensk Reshjälp förvaras av lagstadgade orsaker i fem år. Insamlingen av personuppgifter hos Svensk Reshjälp sker alltid vid angivelse av användarens uttryckliga samtycke, så att användaren informeras om exakt vilken information som samlas in och varför. Svensk Reshjälp lagrar och överför inte krypterat användardata. De personuppgifter som lämnas till Svensk Reshjälp överförs eller säljs inte på något sätt till tredje part, och Svensk Reshjälp registrerar ingen känslig information om inte användaren uttryckligen har samtyckt. När användaren är registrerad hos Svensk Reshjälp har användaren alltid rätt att invända mot registreringen, och användaren har möjlighet att när som helst kontakta Svensk Reshjälp och kräva upplysning om vilken information Svensk Reshjälp har registrerat om användaren. Har du några frågor kring detta så kan du kontakta Svensk Reshjälp via kundservice@svenskreshjalp.se. Svensk Reshjälps handling och hantering av data sker i enlighet med Personuppgiftslagen för den information som användaren anger i förbindelse med Svensk Reshjälp. Användaren är ansvarig i fråga om den information som anges av användaren när du fyller i formulär för att få erbjudanden från tjänsteleverantörer. Svensk Reshjälp behandlar data med hänsyn till uppgifterna i formulären. Travel Help ApS driver Svensk Reshjälp och hanterar både den tekniska driften och underhållet av Svensk Reshjälp och är således databehandlaren för Svensk Reshjälp. Vid medgivande accepterar användaren närvarande villkor för användningen av Svensk Reshjälp att Travel Help ApS kan samla in, överföra, lagra och använda den personliga information som användaren har angivit, på servern administrerad och eller ägd av Travel Help ApS. Detta gäller både om användaren befinner sig i Sverige eller andra länder. Behandlingen av användarens information sker i enlighet med Personuppgiftslagen. Användaren har vid medgivande av Svensk Reshjälps villkor gjort sig införstådd med och accepterat följande: Alla angivna uppgifter får lämnas ut av Svensk Reshjälp till servicepartners som samarbetar med Svensk Reshjälp. Svensk Reshjälp har tillåtelse att göra en uppföljning på användarens begäran. Användaren samtycker till att servicepartners har rätt att kritisera den information som angivits av användaren med CPR-register för att säkerställa att de identitetsuppgifter som användaren angivit är korrekta. Vid registrering på Svensk Reshjälp godkänner användaren att Svensk Reshjälp och servicepartners kan kontakta användaren med information och marknadsföringsmaterial via e-mail. Användaren kan alltid enkelt och utan kostnader avregistrera sig för mottagandet av dessa e-mails. Svensk Reshjälp använder också användarens e-mailadress för att skicka viktig information om ändringar av dessa villkor, driftsupplysningar, nya eller ändrade funktioner på Svensk Reshjälp o.s.v. Användarens kontaktinformation överförs och säljs inte till tredje part. Den information som anges av användaren i formulären är nödvändig för att servicepartners ska kunna ge användaren ett erbjudande. Svensk Reshjälp sparar inte dina aktiviteter på Svensk Reshjälp och samlar inte in data som kan användas för att skapa personliga profiler.