25 000+ passagerare hjälpte till

Villkor

Vid registrering av ett ärende hos Svensk Reshjälp accepterar du automatiskt följande villkor

 
(Uppdaterad 02-07-2024) för tidigare version av villkor skriv till kundservice@svenskreshjalp.se"
 

1. Allmän information och avtalets föremål  

1.1 
Svensk Reshjälp ApS (härefter kallad "Svensk Reshjälp") samt webbplatsen svenskreshjalp.se ägs av företaget Svensk Reshjälp ApS med organisationsnummer 42188034. Svensk Reshjälp ApS är ett auktoriserat inkassoföretag.

Svensk Reshjälp ApS tillhandahåller inte juridisk rådgivning utan driver in krav från flygbolag enligt EU-förordning EC/261/04 under inkassolagstiftningen.

Kontaktuppgifter: 
Gasværksvej 15D, 1656 Köpenhamn V 
E-post: kundservice@svenskreshjalp.se 
Telefon: +45 69 13 69 06

1.2 
Svensk Reshjälp hjälper flygpassagerare att driva in krav, inklusive kompensation och återbetalning, under EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter nr. 261/04 (härefter kallat "Kravet") i enlighet med bestämmelserna nedskrivna här, samt de villkor för Svensk Reshjälp som specificeras på denna sida av Svensk Reshjälp.
Passageraren överlåter oåterkalleligt Kravet till Svensk Reshjälp (se punkt 2.2 "Överlåtelseförklaring"), vilket ger Svensk Reshjälp tillstånd att verkställa kravet enligt dessa villkor.

1.3 
Svensk Reshjälp ska försöka att driva in Kravet utanför domstol, i den mån detta är möjligt. Svensk Reshjälp har därefter rätt att driva in Kravet genom domstol om det inte har varit möjligt utanför domstol.

2. Villkor för ingående av avtalet

2.1. 
Det är ett villkor för registrering som användare hos Svensk Reshjälp att användaren har accepterat de gällande villkoren som framgår av Svensk Reshjälps webbplats. Genom att markera rutan "Jag accepterar villkor och bestämmelser" anses denna markering utgöra ett avtal mellan användaren och Svensk Reshjälp, varigenom Svensk Reshjälp och användaren är bundna av de skriftliga villkoren som användaren tidigare har markerat som "läst och accepterat". Villkoren är i enlighet med gällande lagstiftning.

2.2. 
Förutom att acceptera villkoren som nämns i punkt 2.1, undertecknar användaren en överlåtelseförklaring vid skapandet av ett ärende, vilket överlåter kravet från passageraren till Svensk Reshjälp. Passageraren har rätt att erhålla den andel av det indrivna beloppet som beskrivs i punkt 6, förutsatt att ärendet vinns.

3. Avtalets villkor 

3.1 
Avtalets syfte är att underlätta ett kontrakt mellan Svensk Reshjälp och passageraren. Svensk Reshjälp åtar sig att efter bästa förmåga säkerställa den högsta möjliga ersättningen i det aktuella ärendet. Detta kräver fullständiga, exakta och korrekta uppgifter från passageraren.

3.2 
Att erhålla ersättning enligt den gällande prislistan specificerad i punkt 6.
Att avsluta samarbetet genom att återkalla överlåtelseförklaringen. Om överlåtelseförklaringen återkallas innan Svensk Reshjälp har haft möjlighet att slutföra ärendet, är Svensk Reshjälp berättigad att fakturera för den tid som lagts ned på ärendet enligt priset angivet i punkt 3.3. Svensk Reshjälp är även berättigad att fakturera eventuella kostnader som återkallandet av överlåtelsen kan ha medfört för Svensk Reshjälp.

3.3 
Att låta Svensk Reshjälp driva in ersättningen från flygbolaget eller resebyrån.
Att vidarebefordra all korrespondens med flygbolaget till Svensk Reshjälp samt informera Svensk Reshjälp om du skulle få en betalning direkt från flygbolaget eller andra relevanta tredje parter.
Att besvara Svensk Reshjälps frågor och förfrågningar ärligt och fullständigt. Du åtar dig också att skicka all relevant information i ärendet som Svensk Reshjälp efterfrågar.
Du garanterar att kravet inte har överlåtits till tredje part och att ingen rättstvist är pågående eller förväntad mellan dig och flygbolaget i det aktuella ärendet. Ett påbörjat ärende hos Svensk Reshjälp kan inte överlåtas till andra.
Om kunden inte följer sina åtaganden enligt detta avtal är Svensk Reshjälp berättigat att fakturera den tid som lagts ned på ärendet med Svensk Reshjälps standard timlön på 765 SEK inklusive moms, samt eventuella kostnader som kundens avtalsbrott har orsakat Svensk Reshjälp.

3.4
Efter att kravet har överlåtits är Svensk Reshjälp berättigat att vidta alla åtgärder för att uppnå den högsta möjliga utbetalningen, inklusive att skicka kravbrev till borgenären, skicka påminnelser, väcka talan i domstol, förhandla förlikningar (både utanför och inom rättssystemet), delta i rättegångar samt överlåta kravet till Svensk Reshjälps advokat m.m.
Efter överlåtelsen av kravet har passageraren inte rätt att samtidigt kontakta flygbolaget för att kräva eller ta emot ersättning eller återbetalning för samma ärende.
Passageraren kan tidigare ha försökt kontakta flygbolaget eller fått ett avslag från flygbolaget. Passageraren ska dock förstå att detta tidigare inskickade eller avvisade krav övergår till Svensk Reshjälp vid ärendets upprättelse.
Svensk Reshjälp är berättigat att ta emot information från flygbolaget och relevanta myndigheter på passagerarens vägnar. Svensk Reshjälp är berättigat att avbryta ärendet om passageraren inte förser Svensk Reshjälp med tillräckliga och exakta uppgifter samt dokumentation. Svensk Reshjälp är berättigat att när som helst under processen stoppa ärendet om Svensk Reshjälp bedömer att det inte längre finns grund för att driva in kravet.
Svensk Reshjälp är berättigat att ta emot betalning för det överlåtna kravet. Efter att Svensk Reshjälp har mottagit kravet, dras arvodet enligt punkt 6 av och resten överförs till passageraren. Ärendehanteringen och korrespondensen med flygbolag och domstolar är konfidentiell och kan inte krävas ut.

4. Ansvarsfriskrivning

 Svensk Reshjälp tar inget ansvar för det uppnådda kravet. Företaget, dess anställda och dess samarbetspartners kan inte hållas ansvariga för eventuella fel som framgår på vår hemsida. Information som anges av Svensk Reshjälp är angiven så noggrant som möjligt.
Svensk Reshjälp kan inte hållas ansvarigt för innehållet på hemsidan i samband med kompensation och garanterar inte att kunden har rätt till kompensation trots att annat anges. Svensk Reshjälp är inte ansvarigt för felaktigt angivna uppgifter från kunden. Detta inkluderar bland annat bankuppgifter, felaktig adress eller liknande, inklusive, men inte begränsat till, att kompensationen betalats ut till fel mottagare. Om kompensationen, på grund av kundens fel, har betalats ut till fel mottagare, är Svensk Reshjälp inte förpliktat att aktivt återkräva den. Svensk Reshjälp har fortfarande rätt till avtalat arvode.

5. Sekretess

All information som kunden får tillgång till genom Svensk Reshjälps system ska behandlas konfidentiellt. Det är därför inte tillåtet att dela kunskap, dokument eller annat material med andra företag eller privatpersoner utan Svensk Reshjälps godkännande. Om du av misstag kommer i besittning av dokument eller annat material som inte berör dig, är du också skyldig att omedelbart radera detta.

6. Priser 

6.1 
Om ärendet vinns och kravet betalas ut har Svensk Reshjälp rätt till ett arvode enligt villkoren beskrivna i denna punkt.
Det bör noteras att priset skiljer sig åt mellan ärenden som löses utanför domstol och ärenden som avgörs genom en rättegång. Detta beror på den betydligt högre arbetsmängden och kostnaderna för Svensk Reshjälp i samband med att väcka talan i domstol.

6.2 
Om det har varit nödvändigt att involvera externa advokater i rättegången, anses det indrivna beloppet vara det belopp som Svensk Reshjälp får från den externa advokaten.

6.3 
Om ärendet inte vinns och kravet inte betalas ut av flyg- eller resebolaget, har Svensk Reshjälp inte rätt att ta ut arvode.

6.4 
I vissa fall kan en överförings- och/eller administrationsavgift på upp till 230 SEK tillkomma, om Svensk Reshjälp har kostnader i samband med utbetalning till kunden. Detta belopp ingår inte i nedanstående prislista.

6.5 
Om kompensationen betalas ut direkt till kunden, har Svensk Reshjälp rätt att skicka en faktura på det avtalade arvodet enligt nedanstående prislista.

6.6 
Svensk Reshjälp erbjuder en prisgaranti som innebär att vi matchar priset på andra leverantörer av samma tjänster, om giltig och entydig dokumentation kan uppvisas. Svensk Reshjälps prisgaranti gäller för alla ärenden, och den slutliga bedömningen av eventuella tredjeparters priser görs av Svensk Reshjälp. Denna bedömning är en helhetsbedömning av den totala prissättningen för tredje part. Prisgarantin måste göras gällande vid ärendets registrering.

6.7 
Nedanstående prislista specificerar Svensk Reshjälps arvode samt vad en kund kan förvänta sig att få utbetalt om ett ärende vinner. Priserna anges per passagerare.

Arvode för ärenden som hanteras utanför domstol:

1.     Krav enligt EU-förordning som berättigar till 2 281,57 SEK (200 EUR). Svensk Reshjälps arvode är 684,47 SEK inkl. moms, och passageraren får 1 597,10 SEK utbetalt, med förbehåll för små kursvariationer.
 
 
2.     Krav enligt EU-förordning som berättigar till 2 853,25 SEK (250 EUR). Svensk Reshjälps arvode är 855,98 SEK inkl. moms, och passageraren får 1 997,28 SEK utbetalt, med förbehåll för små kursvariationer.
 
 
3.     Krav enligt EU-förordning som berättigar till 3 423,28 SEK (300 EUR). Svensk Reshjälps arvode är 1 026,98 SEK inkl. moms, och passageraren får 2396,30 SEK utbetalt, med förbehåll för små kursvariationer.
 
 
4.     Krav enligt EU-förordning som berättigar till 4 561,29 SEK (400 EUR). Svensk Reshjälps arvode är 1 368,39 SEK inkl. moms, och passageraren får 3 192,90 SEK utbetalt, med förbehåll för små kursvariationer.
 
 
5.     Krav enligt EU-förordning som berättigar till 6 841,24 SEK (600 EUR). Svensk Reshjälps arvode är 2 052,37 SEK inkl. moms, och passageraren får 4 788,87 SEK utbetalt, med förbehåll för små kursvariationer.

*Utbetalda belopp till passageraren kan variera marginellt med hänsyn till växelkurssvängningar för EUR.

Arvode för ärenden som hanteras vid domstol:

1.     Krav enligt EU-förordningen som berättigar till 2 281,57 SEK (200 EUR). Svensk Reshjälps arvode är 912,63 SEK inkl. moms, och passageraren får 1 368,94 SEK utbetalt, med förbehåll för små kursvariationer.
 
 
2.     Krav enligt EU-förordningen som berättigar till 2 853,25 SEK (250 EUR). Svensk Reshjälps arvode är 1 141,30 SEK inkl. moms, och passageraren får 1 711,95 SEK utbetalt, med förbehåll för små kursvariationer.
 
 
3.     Krav enligt EU-förordningen som berättigar till 3 423,28 SEK (300 EUR). Svensk Reshjälps arvode är 1 369,31 SEK inkl. moms, och passageraren får 2 053,97 SEK utbetalt, med förbehåll för små kursvariationer.
 
 
4.     Krav enligt EU-förordningen som berättigar till 4 561,29 SEK (400 EUR). Svensk Reshjälps arvode är 1 824,52 SEK inkl. moms, och passageraren får 2 736,77 SEK utbetalt, med förbehåll för små kursvariationer.
 
 
5.     Krav enligt EU-förordningen som berättigar till 6 841,24 SEK (600 EUR). Svensk Reshjälps arvode är 2 736,50 SEK inkl. moms, och passageraren får 4.104,74 SEK utbetalt, med förbehåll för små kursvariationer.

*Utbetalda belopp till passageraren kan variera marginellt med hänsyn till växelkurssvängningar för EUR.
6.8 Vid återbetalning av kostnader för originalflygbiljetter eller utlägg (nya flygbiljetter, hotell, mat osv.) utgör Svensk Reshjälps arvode en fast avgift som bestäms vid tidpunkten för registreringen, motsvarande 30% inkl. moms av den totala utbetalda ersättningen. Denna fasta avgift förblir densamma både utanför domstol och vid domstol.

7. Omedelbar utbetalning / Utbetalningsgaranti

I särskilda fall kan Svensk Reshjälp erbjuda omedelbar överföring av medel till kunder för ärenden som ännu inte har vunnits. Beloppet för denna betalning beror på det specifika ärendet och kommer alltid att specificeras i erbjudandet. Detta erbjudande ges för att ge kunderna möjligheten att få sina pengar utbetalda innan kravet har vunnits. Erbjudandet kan fritt accepteras eller avvisas av kunden. Genom att acceptera ett erbjudande om omedelbar betalning åtar sig kunden att fortsätta tillhandahålla begärda material som möjliggör slutförandet av ärendet, efter att kunden har mottagit sina pengar.

8. Data

8.1
De data som Svensk Reshjälp samlar in från användaren vid registrering av ett ärende kommer att registreras i vårt system. Dessa data kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att vara tillgängliga för användaren och databasadministratörerna hos Svensk Reshjälp. Svensk Reshjälp samlar in och lagrar användarinformation som anges vid registrering för att bäst kunna hantera användningen av Svensk Reshjälp. Användarens personuppgifter registreras hos Svensk Reshjälp och lagras av lagliga skäl i fem år. Vid insamling av personuppgifter via Svensk Reshjälp sker detta alltid med användarens uttryckliga samtycke, vilket säkerställer att användaren är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför. Svensk Reshjälp lagrar inte eller överför användarinformation krypterat. De personuppgifter som lämnas till Svensk Reshjälp vidarebefordras inte eller säljs på något sätt till tredje part, och Svensk Reshjälp registrerar inga känsliga personuppgifter om inte användaren uttryckligen har samtyckt.
 
8.2
När användaren är registrerad hos Svensk Reshjälp har användaren alltid rätt att invända mot registreringen, och användaren har möjlighet att när som helst kontakta Svensk Reshjälp och begära att få veta vilka uppgifter Svensk Reshjälp har registrerat om användaren. Förfrågningar i detta avseende bör riktas till Svensk Reshjälp via kundservice@svenskreshjalp.se. Svensk Reshjälps åtgärder och hantering av data följer personuppgiftslagen, där Svensk Reshjälp är ansvarig för data angående den information som användaren anger vid registrering av ett ärende hos Svensk Reshjälp. Användaren är ansvarig för data angående den information som användaren lämnar vid ifyllande av formulär på Svensk Reshjälps webbplats.
 
8.3
Svensk Reshjälp ApS driver Svensk Reshjälp och ansvarar för både den tekniska driften och underhållet av Svensk Reshjälp och agerar därmed som databehandlare för Svensk Reshjälp. Genom att acceptera dessa villkor för användning av Svensk Reshjälp godkänner användaren att Svensk Reshjälp ApS samlar in, överför, lagrar och använder de personuppgifter som användaren har lämnat på servrar som administreras och/eller ägs av Svensk Reshjälp. Behandlingen av användarens uppgifter sker i enlighet med Personuppgiftslagen. Vid accept av Svensk Reshjälps villkor har användaren förklarat sig samtycka till och acceptera följande: Alla angivna uppgifter kan överlämnas av Svensk Reshjälp till alla serviceleverantörer som samarbetar med Svensk Reshjälp. Svensk Reshjälp har rätt att följa upp användarens specifika förfrågan. Användaren samtycker till att serviceleverantörer har rätt att kontrollera de av användaren lämnade uppgifterna mot befolkningsregistret för att säkerställa att de identitetsuppgifter som användaren lämnat är korrekta. Vid registrering hos Svensk Reshjälp kan användaren godkänna att Svensk Reshjälp och serviceleverantörer kan kontakta användaren med information och marknadsföringsmaterial via e-post. Användaren kan dock enkelt och utan kostnad avanmäla sig från att ta emot sådana e-postmeddelanden. Dessutom använder Svensk Reshjälp användarens e-postadress för att skicka viktig information om ändringar i dessa villkor, driftsinformation, nya eller ändrade funktioner på Svensk Reshjälp osv. Användarens kontaktuppgifter överlämnas inte och säljs inte till tredje part. De uppgifter som användaren anger i formulären är nödvändiga för att Svensk Reshjälp ska kunna ge användaren en offert. Svensk Reshjälp spårar inte användarens aktiviteter på Svensk Reshjälp och samlar inte in data som kan användas för att skapa personprofiler.

9. Konsumentens ångerrätt

Det är möjligt att annullera detta avtal inom en period av 14 dagar utan att ange någon anledning. Perioden för annullering räknas som 14 dagar från datumet för avtalets ingående (vid undertecknandet av avtalet), dock tidigast från det datum då du mottagit den tillhörande ångerrättsinformationen.
För att utöva din ångerrätt ska du skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress, där ditt ärendenummer ingår:
"kundservice@svenskreshjalp.se"
och samtidigt lämna en tydlig förklaring om ditt beslut att avbryta detta avtal. Du har möjlighet att använda det bifogade ångerformuläret (se nedan), men du är inte skyldig att göra det.
Du anses ha uppfyllt ångerfristen om ditt meddelande om återkallelse har skickats innan denna period löper ut.
Om ärendet har påbörjats och du därmed har utnyttjat våra tjänster under ångerperioden, åläggs du att betala Svensk Reshjälp en skälig ersättning i form av arvode. Denna ersättning ska vara i enlighet med omfattningen av de utförda tjänsterna fram till den dag då du meddelade oss att du utövar din rätt att avbryta det ingångna avtalet avseende de totala tjänsterna som omfattas av avtalet.

Observera:
 
Rätten att ångra upphör tidigare om vi har slutfört återkravet och därmed slutfört leveransen av våra tjänster, och denna leverans påbörjades efter ditt uttryckliga samtycke samt efter att du före leveransen av tjänsten bekräftade att du var medveten om att fullgörandet av avtalet skulle medföra förlust av ångerrätten.

Exempel på ångerformulär:

"Jag vill härmed utnyttja min ångerrätt för följande tjänst:

Ärendenummer: Fullständigt namn:"