25 000+ passagerare hjälpte till

Cookies och integritetspolicy

Integritets- och cookiepolicy

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig:
Travel Help ApS
CVR-nr: 42188034
Ib Schønbergs Allé 9 1 th, 2500 Valby
Danmark

Användning av personlig information och säkerhet
Personlig information omfattar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive för- och efternamn, ålder, kön, hem- eller arbetsadress, e-postadress eller annan kontaktinformation.
Både i samband med din användning av vår webbplats, men även i samband med dina förfrågningar och prenumerationer på nyhetsbrev och liknande, samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådan information.

Vi respekterar alla önskemål om konfidentialitet för personlig information som lämnas online, och vi är medvetna om behovet av lämpligt skydd och korrekt behandling av all personlig information som vi får.
Personuppgifter används endast för det ändamål för vilket de lämnades, inklusive för att säkerställa att vi kan utföra våra tjänster åt dig. Dessutom används informationen för statistiska ändamål,

Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.
Om du inte godkänner vår integritetspolicy, använd inte vår webbplats.

Vår insamling och behandling av personuppgifter
Du kan vanligtvis komma åt webbplatsen utan att berätta vem du är eller lämna personlig information om dig själv. Däremot behöver vi viss personlig information för att kunna betjäna dig och/eller tillhandahålla nyheter och andra tjänster till dig.
Vi samlar in och behandlar följande information om dig:

Personuppgifter du lämnar i samband med att du prenumererar på nyhetsbrevet;
Personlig information du lämnar i samband med en beställning;
Personlig information du lämnar i samband med ett klagomål eller feedback;
Vi samlar bara in den information som behövs för att tillhandahålla den tjänst du begär (till exempel namn, e-post eller telefonnummer). Vi samlar inte in personligt identifierbar information från tredje part om besökare.

Den insamlade personliga informationen lagras på servrar i certifierad under EU-US Privacy Shield. Vissa personuppgifter hanteras av en tredje part (databehandlare) som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.
Uppgifterna lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Offentliggörande av information

Personlig information som lämnas på denna webbplats vidarebefordras endast till:

· Bolagets interna avdelningar;
· Utvalda och pålitliga tredje parter som använder din personliga information i syfte att tillhandahålla varor eller tjänster som du har beställt;
· Missbruk registreras i enlighet med tillämplig lag om en kund begår missbruk eller bedrägeri mot oss.

För att vidareutveckla och förbättra vår webbplats för vi statistik över hur besökarna använder webbplatsen. Statistiken används uteslutande i sammanfattad form, t.ex. för att se vilka sidor och webbläsare våra besökare använder mest.
Vi använder Google Analytics för att samla in besöksstatistik och vidarebefordrar i detta sammanhang IP-adresser till Google Analytics.
Google kan avslöja informationen till tredje part där det krävs enligt lag eller till tredje part som utför uppgifter åt dem. Se Google Analytics sekretesspolicy här.
Om du vill ha tillgång till den information som finns registrerad om dig hos oss måste du kontakta mail@danskrejsehjaelp.dk. Om felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, kan du kontakta samma ställe. För mer information om dina rättigheter, se nedan.
Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet direkt.

Cookiepolicy
Vi använder cookies på danskflyhjaelp.dk för att kunna ge bästa möjliga service till användarna av vår webbplats.
En cookie är en datafil som en webbplats lagrar på din IT-utrustning. Vi använder Google Analytics för detta. Syftet är att känna igen IT-utrustningen och därmed observera hur du använder webbplatsen. Idag använder så gott som alla webbplatser cookies, då det ofta är nödvändigt för att kunna ge en bra tjänst.
Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:

Förstapartscookies
Förstapartscookies som upphör att gälla när du stänger din webbläsare. Syftet med denna typ av kakor är att känna igen din IT-utrustning, komma ihåg ditt språkval, registrera den tid du är på webbplatsen, hantera grafik och identifiera dina frågor när du navigerar runt danskflyhjaelp.dk

Beständiga kakor
För detta används beständiga cookies, som lagras i upp till två år. De registrerar antalet gånger du har besökt webbplatsen, vistelsens längd, språkval och hur du kommer åt webbplatsen samt om du är en vanlig användare av webbplatsen.

Google Analytics cookies
Google Analytics cookies används för att samla in besöksstatistik. Dessa cookies samlar in information om din användning av webbplatsen, inklusive din IP-adress. Du kan välja bort cookies från Google Analytics här.

Marknadsföringskakor
Marknadsföringscookies används för att följa dina sök- och läsvanor, i syfte att visa dig riktat marknadsföringsinnehåll i t.ex. annonsbanner. Dessa cookies samlar in data som kan innehålla personligt identifierbar information. All information som lagras med hjälp av dessa cookies kan komma att delas med tredje part.
Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare på att avvisa användningen av cookies via följande länkar:
Flash-cookies
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Ovanstående information lämnas i enlighet med förordningen om krav på information och samtycke vid lagring och åtkomst av information i slutanvändares terminalutrustning.
Länk till instruktioner
Länk till förordningen
Om ovanstående cookiepolicy ger upphov till frågor är du välkommen att kontakta oss på mail@danskrejsehjaelp.dk

Dina rättigheter
De personuppgifter vi behandlar tillhör den registrerade. Därför har den registrerade naturligtvis också vissa rättigheter. Dessa rättigheter anges i kapitel 3 i förordningen.

Nedan följer en översikt över dessa rättigheter, som du alltid har som registrerad.

Upplysningsplikt
I samband med insamling av personuppgifter ska vi som personuppgiftsansvarig informera den registrerade om ett antal uppgifter. Dina rättigheter listas nedan.

Rätt till tillträde
Som registrerad användare har du rätt att få vår bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall tillgång till personuppgifterna och följande information

a) syftet med behandlingen

b) de berörda kategorierna av personuppgifter

(c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna lämnas eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.

d) Om möjligt, den avsedda perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.

(e) Rätten att begära att den personuppgiftsansvarige korrigerar eller raderar personuppgifter eller att begränsa behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling;

f) Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

(g) All tillgänglig information om ursprunget till personuppgifterna, om den inte samlats in från den registrerade

h) Förekomsten av automatiska beslut, inklusive profilering, enligt artikel 22.1. 1 och 4, och som ett minimum meningsfull information om logiken däri samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.


Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller en internationell organisation har den registrerade rätt att få information om nödvändiga garantier enligt artikel 46 i samband med överföringen.

Vi tillhandahåller en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig, om du begär det, så länge kopian inte kränker andras rättigheter och friheter.

För leverans av ytterligare exemplar tar vi ut en rimlig avgift baserat på de administrativa kostnaderna.

Om inget annat begärs lämnas informationen i en vanlig elektronisk form.

Korrektion
Om vi ​​har registrerat felaktiga uppgifter om dig har du rätt att få dessa rättade.

Du har även rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta kan till exempel ske genom att en kompletterande deklaration lämnas.

Rätt att bli bortglömd
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, och vi har en skyldighet att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål, om något av följande villkor gäller:

a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

b) Du återkallar det samtycke som ligger till grund för behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

c) Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 (1). Och det finns inga legitima skäl för behandlingen som föregår invändningen, eller så gör du en invändning mot behandlingen enligt artikel 21, paragraf. 2.

d) Personuppgifterna har behandlats olagligt.

e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i EU-lagstiftningen eller den nationella lagstiftningen i de medlemsstater som vi lyder under.

(f) Personuppgifter har samlats in i samband med tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster enligt artikel 8.1. 1.

Om vi ​​har publicerat personuppgifterna och vi är skyldiga att radera personuppgifterna, så vidtar vi rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera de personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet. , att du har bett dessa personuppgiftsansvariga att radera alla länkar till eller kopior eller reproduktioner av personuppgifterna i fråga.

Ovanstående gäller dock inte i den mån behandlingen är nödvändig:

a) att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet.

(b) för att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt EU-lagstiftningen eller den nationella lagstiftningen i de medlemsstater som vi lyder under, eller att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som tilldelas den personuppgiftsansvarige; ålagts

c) i allmänhetens intresse på folkhälsoområdet, i enlighet med artikel 9.2. Artikel 9.2 h och i och artikel 9.2 3

d) för arkivändamål i allmänhetens intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.2. I den mån den rätt som avses i mom. 1, sannolikt kommer att omöjliggöra eller allvarligt hindra fullgörandet av denna behandling, eller

e) för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa vår behandling av dina uppgifter om något av följande villkor gäller:

a) riktigheten av personuppgifterna bestrids av dig, under perioden fram till dess att vi har haft möjlighet att avgöra om personuppgifterna är korrekta;

b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifter och istället begär att deras användning begränsas;

c) Vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men de är nödvändiga för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, hävdas eller försvaras

d) Du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21 (1). 1, under perioden medan vi kontrollerar om våra legitima intressen har företräde framför dina legitima intressen.

Om behandlingen har begränsats enligt ovan, får sådana personuppgifter, förutom lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara ett rättsligt anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk person eller i intresset av unionen eller en medlemsstat.

Om du har erhållit en behandlingsbegränsning kommer du att meddelas av oss innan begränsningen av behandlingen hävs.

Anmälningsplikt i samband med radering eller rättelse
Vi meddelar varje mottagare som dina personuppgifter har vidarebefordrats till om eventuell rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsning av behandling som utförs i enlighet med avsnitt 1.3, 1.4 eller 1.5 om inte detta visar sig vara omöjligt eller är oproportionerligt svårt.

Vi kommer att informera dig om dessa mottagare om du begär det.

Dataportabilitet
Du har rätt att i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format få personlig information om dig själv som du har lämnat till oss.

Du har också rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss när:

a) behandlingen baseras på ditt samtycke, eller på vårt kontrakt och b) behandlingen sker automatiskt.
När du utövar din rätt till dataportabilitet i enlighet med ovanstående har du rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till någon annan, om detta är tekniskt möjligt.

Denna rätt påverkar inte rätten att bli bortglömd.

Denna rätt till dataportabilitet gäller inte behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift i samhällets intresse eller som faller inom myndighetsutövning som vi har tilldelats.

Denna rätt till dataportabilitet får inte heller inkräkta på andras rättigheter eller friheter.

Rätt att invända
Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din speciella situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket baseras på artikel 6.1. 1, bokstav e) om samhällsintressen eller f) om våra berättigade intressenter, inklusive profilering utifrån dessa bestämmelser.

Om du invänder får vi inte längre behandla personuppgifterna om vi inte visar övertygande legitima skäl för behandlingen som har företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter, eller så är behandlingen nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, hävdas eller försvaras.

Om du invänder mot vår behandling i syfte att direktmarknadsföra, kan personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.

Senast vid den första kommunikationen med dig ska du uttryckligen informeras om ovanstående rätt och information om detta ska kommuniceras tydligt och separat från all annan information.

Om dina personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i förordningen. 1 har du rätt att av skäl som hänför sig till din speciella situation invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift i samhällets intresse.

Automatiska beslut, inklusive profilering
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättslig verkan eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig

Detta gäller dock inte om beslutet:

(a) är nödvändig för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig

b) är inskrivet i EU-lagstiftningen eller den nationella lagstiftningen i de medlemsstater som vi lyder under och som också föreskriver lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt legitima intressen; eller

c) baseras på ditt uttryckliga samtycke.

Om vi ​​tillämpar automatiska beslut i de fall som nämns i ib) och c), så vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt legitima intressen, åtminstone din rätt till mänskligt ingripande från vår sida, för att uttrycka dina åsikter och att överklaga beslutet.

Automatiska beslut får inte baseras på känsliga personuppgifter, med undantag för vad som föreskrivs i artikel 9.1 i förordningen. 2 (a) eller (g) ska gälla och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter samt legitima intressen.

Begränsningar
EU-lag eller dansk lag, som vi eller databehandlaren lyder under, kan genom lagstiftningsåtgärder begränsa omfattningen av de skyldigheter och rättigheter du har enligt ovan, när en sådan begränsning respekterar det väsentliga innehållet i de grundläggande fri- och rättigheterna och är en nödvändig och proportionerlig åtgärd i ett demokratiskt samhälle för att:


a) Statens säkerhet.
 
b) försvaret
 
c) allmän säkerhet
 
d) Förebyggande, utredning, upptäckt eller lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga påföljder, inklusive skydd och förebyggande av hot mot den allmänna säkerheten.
 
e) Andra viktiga mål som rör skyddet av unionens eller en medlemsstats allmänna allmänna intressen, särskilt unionens eller en medlemsstats väsentliga ekonomiska eller finansiella intressen, inklusive monetära, budget- och skattefrågor, folkhälsa och social trygghet;
 
f) Skydd av rättsväsendets oberoende och rättsliga förfaranden
 
g) Förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring i samband med brott mot etiska regler för reglerade yrken.
 
h) Kontroll-, tillsyns- eller tillsynsfunktioner, inklusive tillfälliga uppgifter i samband med myndighetsutövning i de fall som avses i artikel 23.2 i förordningen. 1 (a) till (e) och (g)
 
(i) skydd av den registrerades eller andras rättigheter och friheter
 
(j) verkställighet av civilrättsliga fordringar.